Město omezí sečení trávníků

Nezvyklé výkyvy počasí, které zažíváme v několika posledních letech, se odrážejí i na vývoji vegetace. V minulosti se zpravidla v zimních měsících doplnily zásoby vláhy v půdě a se začátkem jara a zvýšením teplot docházelo k prudkému nástupu růstu trávy. Jasným úkolem za takovéto situace bylo co nejrychlejší zvládnutí prvních sečí, aby se zabránilo přerůstání ploch se všemi průvodními nežádoucími jevy, jako je produkce pylu, vysoká pracnost sečení přerostlého porostu, velké množství rostlinného odpadu z posečené trávy a dalších.

Současné měnící se klima přináší ale nové situace. Častěji se objevují dlouhá období sucha, kdy vegetace brzdí svůj růst a příliš časté nebo nízké sečení trávy urychluje výpar vody a tím i další vysychání ploch. S tím je spojená vyšší prašnost a ztráta schopnosti záchytu prachových částic travním porostem.

„Jistá potíž je v tom, že růst trávy není na jednotlivých větších plochách rovnoměrný. To je dáno jednak rozdílnou orientací ploch a také druhovým složením zastoupených travin a bylin. Jsou druhy, kterým časté sečení vyhovuje a naopak jiné druhy časté sečení nesnášejí,“ uvedl místostarosta města Pavel Janata.

Cílem města nebylo a není dosažení kvality anglických trávníků na plochách veřejné zeleně. Městské trávníky ve skutečnosti tvoří spíše pravidelně sečené travobylinné společenstvo, po letech růstu co nejlépe přizpůsobené místním stanovištním podmínkám.

Trendem posledních let jsou tzv. květnaté louky, jejichž porost je tvořen vybranými divoce rostoucími lučními květinami, které ale pro svůj zdárný růst vyžadují nízkou četnost sečení s možností tvorby semen a tím i přirozené reprodukce na stanovišti. Založení a vypěstování květnaté louky vyžaduje mnohaleté úsilí.

Příliš nízká intenzita sečení napomáhá rozvoji nežádoucích plevelných druhů, kvetení trav je problémem pro alergiky, tvorba ochmýřených polétavých semen některých druhů může rovněž přispívat k alergiím a také k dalšímu šíření těchto druhů.

„My jsme si vytyčili za cíl optimalizovat sečení trávníků. Tedy načasovat jednotlivé seče tak, aby to bránilo nežádoucímu přerůstání trávníků, ale zároveň abychom nesekli suchem sužovaný porost. Seče budou tedy závislé hlavně na počasí, zejména na počtu srážek,“ doplnil Janata.

„Současně jsme vytipovali plochy, které budou sečeny v režimu květnatých luk a stanou se i útočištěm pro stále se snižující populaci užitečného hmyzu ve městě. Mezi prvními těmito plochami by měly být meze na Strážné hoře u Kostelíčka, některé plochy kolem ulice Rafaelova a malá druhově bohatá ploška se zachovalými stepními trávníky ve vnitrobloku sídliště Obránců míru. Tyto plochy budou v terénu označeny,“ popsal další kroky radnice Pavel Janata.

Zájemci o bližší informace se mohou obracet se svými dotazy přímo na odbor životního prostředí MěÚ Třebíč.

Ing. Petr Urbánek, správce městské zeleně MěÚ Třebíč

Zdroj: tisková zpráva města Třebíče

Napsat komentář