VOLEBNÍ PROGRAM

DĚLÁME TO, CO ŘÍKÁME

Naším hlavním cílem je

vysoká kvalita života pro občany našeho města i jeho místních částí a dobré jméno Třebíče na Vysočině, v České republice i v Evropě tak, aby naše město naplňovalo známý slogan „Třebíč – město dobrých přátel“.

Náš program stojí na třech pilířích, které se prolínají všemi tématy.

 1. SPOLEČNĚ S VÁMI – váš názor nás zajímá a bude zajímat i po volbách. Budeme podporovat komunitní plánování, veřejná projednávání s občany, společné řešení koncepcí atd., abychom do rozhodování o věcech důležitých pro město zapojili jeho občany. 
 2. AKTIVNĚ S PARTNERY – ve všech oblastech budeme aktivně spolupracovat s Krajem Vysočina, státními institucemi, podnikatelským subjekty i neziskovým sektorem.
 3. DOKONČÍME TO, CO MÁ SMYSL – navážeme na to dobré, co se podařilo v minulém volebním období a kontinuálně budeme v řadě věcí pokračovat a dotáhneme je do konce.

K tomu chceme přispět v následujících oblastech:

 • UDRŽITELNÝ ROZVOJ
  • úspory energií, zvyšování energetické soběstačnosti
   • optimalizace světelných zdrojů ve městě za účelem omezení světelného smogu a úspor energií – nikoli však na úkor bezpečnosti
   • zvyšování využitelnosti obnovitelných zdrojů energie všude, kde to dává smysl
   • využívání smart (chytrých) technologií při regulaci spotřeby energií
   • podporovat možnosti využívání obnovitelných zdrojů energie
   • postupné zavádění energetického managementu budov
   • hledat způsoby úspor energií na radnici i v městem zřizovaných organizacích, včetně veřejného osvětlení ve městě i místních částech
  • odpady
   • na základě nového zákona o odpadech se bude zvyšovat cena za uložení odpadů na skládce, pokud se překročí průměrná hmotnost směsného odpadu, daná na každý rok na občana. To se dotkne každého z nás v poplatku za odpady. Proto musíme:
    • zavádět opatření na předcházení vzniku odpadu
    • pokud odpad vznikne, důsledně třídit do barevných kontejnerů
    • uvádět do veřejného prostoru výrobky z recyklovaných plastů (lavičky, dětská hřiště, oplocení, atd.)
    • výrazně omezovat produkci odpadu na radnici, zřizovaných organizacích a na akcích ve městě
  • udržitelná doprava
   • propojování všech druhů veřejné dopravy pro co nejkomfortnější cestování obyvatel našeho města
    • zachování dostatečné a kvalitní dopravní obslužnosti MAD
    • vybudování záchytných parkovišť na okrajích města – řešení parkování pro dojíždějící do práce a do škol – v návaznosti na MAD, odlehčení parkování v centru
   • bezpečný pohyb účastník silničního provozu, především chodců
    • pokračovat v řešení bezpečnosti chodců na přechodech, zejména dětí na přístupových cestách ke školám
    • věnovat pozornost cyklotrasám a cyklokoridorům
   • dopravní napojení města
    • ve spolupráci s Krajem Vysočina, jako správcem silni II.a III. třídy,  pokračovat v realizaci kvalitnějšího komunikačního napojení na D1 a na Jihlavu
    • podpora elektrifikace železniční tratě na Brno a na Jihlavu
    • spolupráce na vybudování cyklostezek Třebíč – Vladislav a Třebíč – Dukovany
  • péče o zeleň ve městě a její rozšiřování s ohledem na změny klimatu
   • v návaznosti na Adaptační strategie na dopady změny klimatu usilovat o
    • realizaci „zelených střech“ v nové zástavbě – tam kde je to možné
    • zřizování květnatých „motýlích“ luk především v rámci sídlištních ploch zeleně
    • postupná revitalizace Týnského údolí
 • SOCIÁLNÍ OBLAST, PRORODINNÁ A SENIORSKÁ POLITIKA
  • sociální bydlení
   • využít možností dotační politiky státu i EU k budování nízkonákladových bytů pro sociálně ohrožené skupiny obyvatel (rodiče samoživitele, seniory, handicapované spoluobčany)
  • sociální služby
   • pokračovat v komunitním plánování sociálních služeb, a tím zajistit podporu zajišťování dostupných sociální služeb pro občany města
   • podporovat systémově a transparentně činnost neziskových organizací působících v oblasti sociálních služeb, a tím se spolupodílet na řadě sociálních aktivit, např. domov pro matky v tísni, ošetřovatelská a pečovatelská služba, preventivní protidrogová centra, azylové domy, denní centrum pro seniory a invalidy, klub pro duševně nemocné, stacionáře pro mentálně postižené…
  • služby pro rodiny a seniory
   • podpora fungující rodiny a mezigeneračních vztahů
   • zachovat a rozšiřovat činnost Family Pointu, Senior Pointu a Student Pointu
   • snažit se udržet stávající rozsah péče v třebíčské nemocnici ve spolupráci se zřizovatelem Krajem Vysočina, podpora rozšíření specializovaných odborných služeb
   • pokračovat v budování bezbariérových cest a přístupů do veřejných budov a veřejné dopravy
 • PAMÁTKY VŠETNĚ PAMÁTEK UNESCO A CESTOVNÍ RUCH
  • oživení Karlova náměstí
   • nabídnout náměstí k prezentaci třebíčským školám, neziskovým organizacím a amatérským kapelám a souborům
   • open air výstavy a akce pro veřejnost
  • Podzámecká niva a řeka Jihlava
   • revitalizace veřejného prostoru
   • vybudování kvalitního zázemí pro veřejnost a pořádání akcí
  • udržitelnost cestovního ruchu
   • rozvoj cestovního ruchu s ohledem na místní občany, kteří jsou zde doma
   • spolupracovat s partnery na propagaci města, jeho okolí a památek UNESCO v tuzemsku i v zahraničí s cílem udržet turisty na vícedenní pobyty
  • péče o kulturní dědictví hmotné i duchovní
   • podpora oprav nemovitostí v památkové zóně a Židovské čtvrti
   • využívání každé příležitosti připomenout historii města, významné osobnosti  a pěstovat v našich spoluobčanech pocit sounáležitosti ke svému městu
   • péče i o drobné památky v katastru města i místních částí
 • ZAPOJENÍ OBYVATEL – PARTICIPACE
  • rozšíření komunikace s občany
   • participativní rozpočet – realizace konkrétních námětů občanů
   • pořádání kulatých stolů, podpora komunitního plánování, ankety, dotazníky, Fórum Zdravého města
   • spolupráce s občanskými aktivitami, které mají zájem na rozvoji města
   • spolupráce se studenty a mladými lidmi (například prostřednictvím Zastupitelstva mladých města Třebíče)
  • popularizovat a rozvíjet projekt „Zdravé město Třebíč“ a zajistit tak podíl nejširší veřejnosti na rozvoji města včetně spolupráce s neziskovým sektorem
 • DALŠÍ DŮLEŽITÁ TÉMATA
  • rozvoj podnikání a zaměstnanost
   • rozšíření průmyslové zóny Rafaelova
   • spolupracovat na rozvoji podnikání s Hospodářskou komorou Třebíč a s místními podnikatelskými subjekty
   • koordinovat spolupráci se správci a majiteli inženýrských sítí na jejich rozvoji, opravách a rekonstrukcích stávající technické infrastruktury
  • výstavba 5. bloku EDU + výstavba obchvatu města
   • maximální podpora výstavby 5. bloku JE Dukovany
   • aktivní podpora přípravy vybudování obchvatu dle platného územního plánu v návaznosti na výstavbu 5. bloku i s ohledem na přípravu a budování obchvatů měst a obcí na trase Jihlava – Třebíč – Dukovany
  • školství
   • podpora řemeslného a technického vzdělávání ve spolupráci se školskými zařízeními, místními podnikateli a krajem Vysočina v návaznosti na potřeby zaměstnavatelů v regionu
   • reagovat na demografický vývoj ve školních a předškolních zařízeních v rámci koncepce školního a předškolního vzdělávání
   • spolupráce se středními školami a v rámci možností podporovat jejich rozvoj a zapojení do života města
  • podpora bydlení
   • věnovat pozornost revitalizaci sídlišť
   • příprava dalších území pro individuální výstavbu nových rodinných i bytových domů
   • startovací byty pro mladé rodiny
  • bezpečné město
   • podpora dalšího rozvoje programu prevence kriminality a podpora preventivních programů městské policie na školách a veřejných akcích
   • zaměřovat pozornost městské policie na sledování problémových čtvrtí města a jeho místních částí
  • volný čas a sport
   • dokončit revitalizaci lokality Hrádek jako odpočinkového a relaxačního centra
   • ■       realizace volnočasového zázemí a rozšíření možností volnočasového vyžití u okruhu na Bažantnici
   • zpřístupňovat školní hřiště, zejména pro děti a mládež a rozšířit provozní dobu na dopravním hřišti
   • udržovat a případně, kde to lze, dobudovat dětská a sportovní hřiště, víceúčelová hřiště – i relaxační a oddechové zóny ve vnitroblocích zástavby
   • rekonstrukce zimního stadionu – v maximální možné míře zajistit financování z dotačních prostředků
   • revitalizace koupaliště Polanka – modernizace a rozšíření služeb
   • vytvořit koncepci rozvoje volnočasových aktivit pro širokou veřejnost – především děti a mládež
   • pokračovat v grantovém systému Zdravého města s ohledem na efektivitu vynaložených prostředků
   • zavést systémovou podporu pravidelných úspěšných akcí, dlouhodobých projektů a reprezentace města na národní a mezinárodní úrovni mimo grantový systém
  • kultura
   • zrekonstruovat kulturák v Borovině tak, aby sloužil jako kulturní, společenské a setkávací místo pro občany Boroviny i pro obyvatele města Třebíče
   • podporovat nově vznikající kulturní aktivity pro mladé
   • více zpřístupnit kulturní zařízení města i pro nekomerční akce neziskových organizací a škol
   • postupná modernizace technického vybavení knihovny
   • postupná kompletní oprava a modernizace budov Národního domu a Fóra
   • udržet tradiční akce (s ohledem na epidemiologická opatření) v Židovském městě, Bramborobraní, jarmarky, Mikuláš a Vánoční náměstí atd.

Na to, jaký jsme měli volební program v období 2018 – 2022 a co se nám podařilo – ve spolupráci s koaličními kolegy – naplnit, se můžete podívat zde.