Náš program 2018 – 202

Naším hlavním cílem je

vysoká kvalita života pro občany našeho města i jeho místních částí a dobré jméno Třebíče na Vysočině, v České republice i v Evropě tak, aby naše město naplňovalo známý slogan „Třebíč – město dobrých přátel“.

Náš program stojí na třech pilířích, které se prolínají všemi tématy.

 1. POKRAČUJEME V TOM, CO MÁ SMYSL– chceme navázat na to dobré, co se podařilo v minulém volebním období a kontinuálně v řadě věcí pokračovat.
 2. SPOLEČNĚ S OBČANY– budeme podporovat komunitní plánování ve městě. Stručně by se dalo říct, že váš názor nás zajímá a bude zajímat i po volbách.
 3. AKTIVNĚ S KRAJEM– ve všech oblastech chceme aktivně spolupracovat s Krajem Vysočina, aby Třebíč nebyla v rámci Vysočiny opomíjeným městem.

V následujícím přehledu zjistíte, co je v běhu a co se již podařilo zrealizovat. Všechno není jen naše zásluha – na řadě věcí pracují kolegové z vedení města. V rámci koalice, ale prosazujeme náš volební program a podílíme se na jeho realizaci.
ZELENĚ jsou vyznačeny věci, které se již povedlo realizovat.
ORANŽOVĚ ty, na kterých město pracuje (některé zůstanou oranžové trvale – jedná se o věci průběžné a nikdy nekončící)

BEZPEČNÉ A ZDRAVÉ PROSTŘEDÍ PRO ŽIVOT

 • rozvoj konceptu Smart Cities – Chytré město
  • postupné zavádění moderních technologií do života města – například mobilní aplikace pro MAD, parkování atd.
  • kvalitní data jako základ všech projektů
 • udržitelný rozvoj
  • podpora třídění odpadu (up-cycling – oběhové hospodářství)
   • výrazné omezení produkce plastových obalů na radnici a na akcích ve městě
   • prevence vzniku dalších druhů odpadů
   • uvádět do veřejného prostoru výrobky z recyklovaných plastů (lavičky, dětská hřiště, oplocení, atd.)
   • zavádět systém výhod pro obyvatele města, kteří třídí odpad a motivační programy podporující třídění odpadů
  • orientace na zdravý životní styl a udržitelný rozvoj
  • péče o zeleň ve městě a její rozšiřování s ohledem na změny klimatu
 • bezpečné město
  • podpora dalšího rozvoje programu prevence kriminality a podpora preventivních programů městské policie na školách a veřejných akcích
  • zaměřovat pozornost městské policie na sledování problémových čtvrtí města a jeho místních částí
   • dobudovat kamerový systém ve městě s přihlédnutím k jeho modernizaci a údržbě
   • sledování problémových jevů (alkohol, drogy, čistota města, psí exkrementy…)
  • podpora bydlení
   • dokončení revitalizace sídlišť
   • příprava dalších území pro individuální výstavbu nových rodinných domů
   • startovací byty pro mladé rodiny

DOPRAVA

 • propojování všech druhů veřejné dopravy pro co nejkomfortnější cestování obyvatel našeho města
  • připravit systém sdílení elektrokol, koloběžek a automobilů
  • zachování dostatečné a kvalitní dopravní obslužnosti MAD
  • vybudování záchytných parkovišť na okrajích města
   • řešení parkování pro dojíždějící do práce a do škol – v návaznosti na MAD, odlehčení parkování v centru
  • bezpečný pohyb chodců a cyklistů
   • zintenzivnit opravy místních komunikací a chodníků v návaznosti na rekonstrukce sítí
   • v rámci revitalizace Karlova náměstí najít řešení omezení individuální dopravy a podporovat navrácení jeho účelu pro pěší a turistickou, popřípadě odpočinkovou zónu
   • pokračovat v řešení bezpečnosti chodců na přechodech, zejména dětí na přístupových cestách ke školám
  • dopravní napojení města
   • ve spolupráci s Krajem Vysočina pokračovat v realizaci kvalitnějšího komunikačního napojení na D1 a na Jihlavu
   • podpora elektrifikace železniční tratě na Brno a na Jihlavu
   • spolupráce na vybudování cyklostezek Třebíč – Vladislav a Třebíč – Dukovany

DOSTAVBA 5. BLOKU EDU + VÝSTAVBA OBCHVATU (MĚSTSKÉHO OKRUHU)

 • maximální podpora výstavby 5. bloku JE Dukovany
 • aktivní podpora přípravy vybudování obchvatu dle platného územního plánu v návaznosti na výstavbu 5. bloku i s ohledem na přípravu a budování obchvatů měst a obcí na trase Jihlava – Třebíč – Dukovany

RADNICE A ……. / OBČANÉ, ZBYTEK REPUBLIKY, EVROPA

 • kvalitnější komunikace s občany
  • pořádání kulatých stolů, podpora komunitního plánování, ankety, dotazníky, Fórum Zdravého města
  • “otevřené dveře” i mimo úřední dny – větší otevřenost úřadu – řešení vestibulu vstupu na radnici
  • spolupráce s občanskými aktivitami, které mají zájem na rozvoji města (např. Městské zásahy)
  • participativní rozpočet
 • využívat každé příležitosti připomenout historii města a pěstovat v našich spoluobčanech pocit sounáležitosti ke svému městu
 • popularizovat a rozvíjet projekt „Zdravé město Třebíč“ a zajistit tak podíl nejširší veřejnosti na rozvoji města včetně spolupráce s neziskovým sektorem
 • rozvíjet další spolupráci se zahraničními partnerskými městy
  • podpora společných projektů na Zakarpatské oblasti Ukrajiny
  • spolupráce s dalšími partnerskými městy: Oschatz, Lilienfeld, Humenné, Rachiv
  • v případě možností navázat další kontakty, které budou ve prospěch Třebíče

ROZVOJ MÍSTNÍCH ČÁSTÍ

 • zajistit více finančních prostředků na rozvoj místních částí města
  • Budíkovice (rekonstrukce a výstavba kanalizace), Ptáčov, Řípov, Račerovice, Sokolí, Slavice (revitalizace zeleně a komunitní centrum z bývalé školy) a Pocoucov (rekonstrukce a výstavba kanalizace)
 • rozvoj kultury a cestovního ruchu v místních částech
  • využívání prostorů v kulturních domech pro nejrůznější kulturní a společenské akce, turistické značení známých místních cílů

ROZVOJ PODNIKÁNÍ A ZAMĚSTNANOST

 • dokončení nové průmyslové zóny Rafaelova, vybudování nové technické a dopravní infrastruktury v návaznosti na napojení zóny na dálnici D1
 • spolupracovat na rozvoji podnikání s Hospodářskou komorou Třebíč a s místními podnikatelskými subjekty
  • koordinovat spolupráci se správci a majiteli inženýrských sítí na jejich rozvoji, opravách a rekonstrukcích stávající technické infrastruktury
  • pokračovat v hledání investorů pro obsazení vhodných lokalit (průmyslových zón, brownfieldů, nevyužitých nemovitostí)
  • aktivní podpora a vyhledávání nových pracovních sil

SOCIÁLNÍ OBLAST, PRORODINNÁ POLITIKA A SENIORSKÁ POLITIKA

 • zahájení provozu kumunitního centra v bývalém kině Moravia
  • na provozu spolupracovat s nezikovými organizcemi a dalšími partnery ve městě
 • sociální služby
  • pokračovat v komunitním plánování sociálních služeb, a tím zajistit podporu zajišťování dostupných sociální služeb pro občany města
  • podpora činnosti neziskových organizací působících v oblasti sociálních služeb, a tím se spolupodílet na řadě sociálních aktivit, např. domov pro matky v tísni, ošetřovatelská a pečovatelská služba, preventivní protidrogová centra, azylový dům, denní centrum pro seniory a invalidy, klub pro duševně nemocné, stacionáře pro mentálně postižené…
 • služby pro rodiny a seniory
  • podpora fungující rodiny a mezigeneračních vztahů
  • zachovat a rozšiřovat činnost Family Pointu, Senior Pointu a Student Pointu
  • zřídit službu “senior taxi”
  • snažit se udržet stávající rozsah péče v třebíčské nemocnici ve spolupráci se zřizovatelem Krajem Vysočina, podpora rozšíření specializovaných odborných služeb
  • pokračovat v budování bezbariérových cest a přístupů do veřejných budov a veřejné dopravy

VOLNÝ ČAS A SPORT

 • dokončit revitalizaci lokality Hrádek jako odpočinkového a relaxačního centra
 • veřejně přístupná sportoviště
  • skate park a pump track na Záhumenici – víceúčelové sportoviště
  • zpřístupňovat školní hřiště, zejména pro děti a mládež a rozšířit provozní dobu na dopravním hřišti
  • udržovat a případně dobudovat dětská a sportovní hřiště, víceúčelová hřiště – i relaxační a oddechové zóny ve vnitroblocích zástavby
  • rekonstrukce zimního stadionu – v maximální možné míře zajistit financování z dotačních prostředků
  • revitalizace koupaliště Polanka – modernizace a rozšíření služeb
 • systémová podpora
  • vytvořit koncepci rozvoje volnočasových aktivit pro širokou veřejnost – především děti a mládež
  • pokračovat v grantovém systému Zdravého města s ohledem na efektivitu vynaložených prostředků
  • zavést systémovou podporu pravidelných úspěšných akcí, dlouhodobých projektů a reprezentace města na národní a mezinárodní úrovni mimo grantový systém

CESTOVNÍ RUCH A PAMÁTKY UNESCO

 • oživení Karlova náměstí
  • nabídnout náměstí k prezentaci třebíčským školám, neziskovým organizacím a amatérským kapelám a souborům
  • open air výstavy a akce pro veřejnost
 • oprava a využití větrníku
  • nalezení vhodného využití (například muzeum třebíčských pověstí)
 • důstojná expozice s připomínkou holocaustu a Antonína Kaliny v židovské čtvrti
 • Podzámecká niva a řeka Jihlava
  • revitalizace veřejného prostoru
  • vybudování kvalitního zázemí pro veřejnost a pořádání akcí
  • zřízení půjčovny loděk
  • splavnění řeky Jihlavy pro vodní turistiku s ohledem na vodohospodářskou situaci
 • udržitelnost cestovního ruchu
  • rozvoj cestovního ruchu s ohledem na místní občany, kteří jsou zde doma
  • spolupracovat s partnery na větší propagaci města, jeho okolí a památek UNESCO v tuzemsku i v zahraničí s cílem udržet turisty na vícedenní pobyty

KULTURA

 • podpora zřízení městské galerie místních umělců
 • systémová podpora velkých kulturních akcí festivalového charakteru s nadregionálním významem a přesahem nad rámec festivalu
 • podporovat nově vznikající kulturní aktivity pro mladé
 • kulturní prostory města
  • více zpřístupnit kulturní zařízení města i pro nekomerční akce neziskových organizací a škol
  • postupná modernizace technického vybavení knihovny
  • postupná kompletní oprava a modernizace budov Národního domu a Fóra

ŠKOLSTVÍ

 • podpora “technického vzdělávání” ve spolupráci se středními školami a místními podnikateli a krajem Vysočina
  • vybavení školních dílen
  • podpora zájmových a mimoškolních aktivit
 • podpora studentského parlamentu a “meziškolních akcí”
 • reagovat na demografický vývoj ve školních a předškolních zařízeních v rámci koncepce školního a předškolního vzdělávání
 • spolupráce se středními školami a v rámci možností podporovat jejich rozvoj a zapojení do života města