Třebíč představuje nový územní plán

Odbor rozvoje a územního plánování jako pořizovatel Územního plánu Třebíč zveřejnil návrh územního plánu a Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, k veřejnému projednání. Jedná se o představení návrhu budoucího územního plánu veřejnosti.

Nový územní plán představuje celkovou revizi území města a stanovuje jeho urbanistickou koncepci. Po nabytí účinnosti nového územního plánu přestane platit původní územní plán sídelního útvaru z roku 1998.

Občané si mohou projednávané dokumentace prohlédnout na Odboru rozvoje a územního plánování, oddělení Úřad územního plánování a také na webu města ZDE, kde je zveřejněna textová, grafická část návrhu Územního plánu Třebíč a Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území. Námitky a připomínky mohou lidé podat do 16. července 2020.  

Formuláře pro podávání připomínek a námitek jsou k dispozici ke stažení na webových stránkách města, nebo vytištěné na oddělení Úřadu územního plánování.       

Připomínky a námitky je možné uplatnit buď v listinné podobě doručením na adresu Městského úřadu Třebíč nebo v elektronické podobě (datovou schránkou, e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem), případně e-mailovou poštou na adresu elektronické podatelny městského úřadu (epodatelna@trebic.cz). V případě využití e-mailové pošty bez zaručeného elektronického podpisu je třeba podání do 5 dnů doručit také v listinné podobě s podpisem podatele.

Zdroj: www.trebic.cz

Napsat komentář